Bestuursverslag KFF 2013

In dit bestuursverslag worden kort de resultaten van de voorgenomen activiteiten op de verschillende werkterreinen van de Stichting Kingfisher Foundation (KFF) in 2013 besproken.

Research en productie van Bolk’s Companions

 1. In 2013 is het schrijven van de Companion Dementie afgerond. Aan het eind van het jaar werd aan de editing van de teksten en de lay-out gewerkt.
 2. De herdruk van de Companions Immunology, Physiology en Biochemistry werd voorbereid; niet alleen de inhoud zal ten dele sterk worden gewijzigd, maar ook de lay-out zal worden aangepast.
 3. Research werd verricht voor Companions over hart- en vaatziekten en het endocriene systeem en er werd geschreven aan de tekst voor deze Companions. De research voor de Companion Endocrinology richtte zich vooral op de gebruikte methode en hoe deze helder over te brengen en te beschrijven is.
 4. In het kader van het promotie-onderzoek van Tom Scheffers aan de Universiteit Witten/Herdecke werd uitgebreide research over de milt gedaan, zowel vanuit antroposofische als vanuit de huidige literatuur. In de herfst werd hierover een symposium gehouden aan de Universiteit Witten/Herdecke en er werd een begin gemaakt met het schrijven van artikelen.
 5. Aan het begin van het jaar vond gedurende een dag een bespreking plaats met een potentiële medewerker in de VS, de neuroloog Cathy Simms die voornemens is een Companion over het autonome zenuwstelsel te schrijven. Dit was een veelbelovende ontmoeting, die voor 2014 weer gepland staat.
 6. Aan het begin van het jaar hebben de medewerkers aan het Companionsproject de structuur van de samenwerking geëvalueerd alsmede de plannen voor het komende jaar en daarna doorgesproken. Dit heeft voor de effectiviteit van ons werk veel opgeleverd. 
 7. Marko van Gerven, Christina van Tellingen en Guus van der Bie voerden gedurende het jaar coaching-gesprekken met de junior-onderzoekers. 
 8. De junior-onderzoekers hebben onderwijs gegeven aan opleidingen voor artsen en verschillende therapierichtingen met name in Nederland, o.a. aan medische studenten aan de Universiteit Utrecht. De senior-onderzoekers hebben hun onderwijsactiviteiten verder voortgezet en ten dele uitgebreid. 
 9. De relaties met het Louis Bolk Instituut (LBI), het bestuur van de Kingfisher Foundation, en de Medische Sectie aan het Goetheanum werden onderhouden, evenals die met de Universiteit Utrecht, de Universiteit Witten-Herdecke en verschillende antroposofisch-medische opleidingen en opleiders in diverse Europese landen. Dit laatste werd eind 2013 verder uitgewerkt door het voorbereiden van een samenwerkingsovereenkomst met de leerstoel antroposofische en integratieve geneeskunde van Peter Heusser aan de Universiteit Witten-Herdecke. 
 10. In 2013 werden via de website van het Louis Bolk Instituut de Companions meer dan 20.000 keer gedownload en er werden ongeveer 400 Companions verkocht.
 11. De tot nu toe uitgegeven 11 Companions zijn: Embryology; Biochemistry; Anatomy; Physiology; Immunology; Pharmacology; The Healing Process; Respiratory Disorders; Depressive Disorders; Depressieve Stoornissen; Wholeness in Science.
   

Ontwikkeling en toepassing van de biokristallisatiemethode Projecten Geste 1 en 2 

 1.  In 2013 is een concept-versie geschreven van een wetenschappelijke publicatie over de methodiek van het leren waarnemen van betekenisvolle 'gehelen' in kristallisatiebeelden, zogenaamde Gestalt-domeinen. Publicatie hiervan legt een wetenschappelijke basis voor het leren waarnemen van plant-fysiologische processen door middel van kristallisatiebeelden.
 2. De tweede fase van het GESTE-project werd vanwege ontoereikende financiering beperkt tot een verdere toepassing van de ontwikkelde Gestalt-domeinbeoordelingen in plaats van de beoogde ontwikkeling van nieuwe Gestalt-domeinen. Kristallisatiebeelden van verouderd druivensap afkomstig van biologisch-dynamische, biologische en gangbare teelt werden beoordeeld op het voorkomen van de ‘Gestalt-domein-veroudering'. Op basis hiervan kon aannemelijk gemaakt worden dat van druivensap afkomstig van biologisch-dynamische en biologische teelt de deeldtypische kenmerken van dit druivensap significant beter herkenbaar blijven bij veroudering dan druivensap afkomstig van gangbare teelt. Deze bevindingen zullen gepubliceerd worden. 
 3. De samenwerkende kristallisatie-groepen verenigd in het GESTE-project hebben gewerkt aan een gemeenschappelijke strategie om tot een bredere wetenschappelijke acceptatie van de kristallisatie-methode te komen. Speerpunt naast een verdere ontwikkeling van de visuele beoordeling is met name het leren doorgronden van de relatie tussen het fysische proces van beeldvorming en plantfysiologische processen (rijping en veroudering).

Project Homeopathie en kristallisatie

 1. Binnen het homeopathie-project werd een herhaling en praktische toepassing beoogd van een eerder aangetoond onderscheid tussen tin D30- en water D30-potenties (verdunningsfactor 1030) middels een kristallisatie-test systeem. De geplande experimenten zijn in 2013 uitgevoerd. Voorlopige resultaten laten zien dat het eerder gevonden onderscheid bevestigd kon worden, wat een unicum is in homeopathisch onderzoek. Daarnaast bleek verhitting en mobiele telefoonstraling het onderscheid tussen beide potenties teniet te doen, hetgeen praktische consequenties heeft. Ook deze bevindingen zullen resulteren in een aantal publicaties.
   

Het bestuur heeft in 2013 twee maal vergaderd en onderhield verder contact via de email.

Het bestuur heeft op 02.04.2014 voor het boekjaar 2013 met algemene stemmen besloten af te zien van controle en accordering door een accountant.
 


Zie ook het complete jaarverslag 2013 (pdf), inclusief financiële verantwoording.
 

KINGFISHER FOUNDATION - Foundation for Phenomenology and Goethean Science